Žinynas

CNE

Copyright not Evaluated

Ką reiškia CNE? Šios Europeanos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „autorių teisės nebuvo vertinamos“. Vadinasi, jos galimai egzistuoja; teisių turinys nėra aiškus.

Kokiais atvejais galima taikyti CNE pareikštį? Tai Europeanos teisių pareikštis, sukurta išskirtiniams atvejams, kai skaitmeninami ir internete skelbiami objektai, kurių atminties institucija iš viso nevertino siekdama nustatyti, ar galioja autorių/gretutinės teisės (ar kiti teisiniai apribojimai). Galimybė naudoti CNE labai ribota; tai galima daryti tik susisiekus su Europeanos administracija ir suderinus procedūrą.

Ką naudotojas gali daryti su CNE pareikštimi paženklintu objektu? Kadangi neaišku, ar galioja autorių teisės ir ką autorių/gretutinių teisių turėtojas yra leidęs atlikti su objektu, tai ir internete jį radusiam naudotojui neleidžiama nieko kita, kaip tik susipažinti su objektu ir jį analizuoti.

Kokios yra rizikos? Jei paaiškėtų, kad kūrinys saugomas autorių ar kitų teisių, vadinasi, buvo būtinas teisių turėtojo leidimas jį skaitmeninti ir skelbti internete. Tokių veiksmų atlikimas be teisių turėtojų leidimo yra autoriaus/kito teisių turėtojo teisių pažeidimas, dėl kurio kyla teisinė atsakomybė.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CNE
• CNE reiškia, kad autorių ir gretutinių teisių galiojimas apskritai nebuvo vertintas. Neaišku, ar egzistuoja autorių ar kitos teisės ir kokios jos. Vadinasi, toks ženklinimas tik identifikuoja, kad žeklinanti įstaiga teisių nevertino, bet potencialiam naudotojui nesuteikia daugiau pridėtinės vertės, nei iš viso niekaip nepaženklintas objektas.
• CNE negalima taikyti, jei yra aišku, kad susidurta su viešosios srities (angl. public domain) objektu (naudotina PD (skyrius „PD“) ar CC0 (skyrius „CC0″), autorių teisių saugomu objektu (naudotina viena iš CC licencijų (6.3.5–6.3.10 skyriai), InC (skyrius „InC“), InC-EDU (skyrius „InC-EDU“), „kūriniu našlaičiu“ (naudotina InC-EU-OW (skyrius „InC-EU-OW“) ar yra aišku, kad autorių teisės negalioja, bet objektas negali būti visiškai laisvai naudojamas (naudotina InC-OKLR (skyrius „PD“) arba NoC-NC (skyrius „NoC-NC“).
• CNE yra Europeanos sukurta teisių pareikštis, kurią taikyti Europeana leidžia tik iš anksto suderinus su Europeanos administracija.
• Dėl didelio teisinio neapibrėžtumo ir tikimybės pažeisti autorių ar kitų teisių turėtojų teises, reikėtų vengti naudoti CNE; naudojimas galimas tik išimtiniais atvejais, suderinus su Europeana ir įvertinus riziką.
• Su CNE paženklintu turiniu (objektais) naudotojas gali susipažinti, jį (juos) analizuoti (skaityti, klausyti, peržiūrėti), bet teisėtai negali kopijuoti, daryti pakeitimų, kurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais nei nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir atlikti kitų veiksmų.

 
35 lentelė. CNE paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas +* „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

„Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
* Jei žinoma.

 
36 lentelė. CNE ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Atminties institucija turi itin didelę analogiškų to paties laikotarpio paveldo objektų kolekciją. Labai tikėtina, kad visi ją sudarantys paveldo objektai saugotini tokiu pačiu teisiniu režimu ir autorių teisių galiojimas yra pasibaigęs. Atminties institucijos nuomone, visuomenės interesas reikalauja objektus paviešinti, tačiau kiekvieno kolekciją sudarančio elemento vertinimas užtruktų neadekvačiai ilgai ir institucija neturi tam resursų. Jei institucija, kuri yra Europeanos dalyvė, svarsto galimybę kolekcijos objektus skaitmeninti ir skelbti internete leidžiant interneto bendruomenei su ja susipažinti, nevertinant kiekvieną objektą galimai saugančių autorių/gretutinių teisių, būtina susisiekti su Europeanos atstovais ir suderinti galimybę taikyti CNE pareikštį.

INC-EU-OW

EU Orphan Work

Ką reiškia InC-EU-OW? Šios Europeanos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „galioja autorių teisės, bet teisių turėtojai nenustatyti“, kitaip sakant, taip ženklinamas nenustatytų teisių turėtojų kūrinys („kūrinys našlaitis“).

Ką reiškia „nenustatytų teisių turėtojų kūrinys“ („kūrinys našlaitis“)? Europos Sąjungos (ir Lietuvos Respublikos) teisinis reguliavimas („Kūrinių našlaičių“ direktyva, LR ATGTĮ 89–96 str., juos įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai) leidžia tam tikrais atvejais skaitmeninti ir padaryti prieinamus internetu kūrinius, kurie gali būti svarbūs visuomenei dėl jų edukacinės vertės, meninės vertės ar kitų priežasčių, tačiau jų teisių turėtojų neįmanoma nustatyti ar rasti. Siekiant nustatyti tokių kūrinių autorius (ir/ar kitus teisių turėtojus), turi būti atliekama teisės aktų reglamentuojama teisių turėtojų paieška, ir, jų neradus, kūrinys registruojamas Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazėje. Apie „kūrinius našlaičius“ skaitykite skyriuje „Kam priklauso autoriaus teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“, daugiau informacijos galima rasti per internetinę prieigą: http://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/nenustatytu-teisiu-turetoju-kuriniai.

Kokiais atvejais aktuali InC-EU-OW pareikštis? Tik kai norimas ženklinti kūrinys yra pripažintas nenustatytų teisių turėtojų kūriniu („kūriniu našlaičiu“) teisės aktų nustatyta tvarka.

Ką naudotojas gali daryti su InC-EU-OW pareikštimi paženklintu objektu? „Kūrinius našlaičius“ leidžiama tik skaitmeninti ir padaryti prieinamus internetu. Naudotojas, aptikęs internete tokį kūrinį, gali su juo susipažinti, jį analizuoti, tačiau negali jo naudoti niekaip kitaip.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE InC-EU-OW
• Pareikštimi InC-EU-OW objektas gali būti ženklinami tik įgaliotoms atminties institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka įvykdžius objekto pripažinimo nenustatytų teisių turėtojų kūriniu („kūriniu našlaičiu“) procedūrą ir registraciją Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazė
• Su InC-EU-OW paženklintu turiniu (objektais) naudotojas gali susipažinti, jį (juos) analizuoti (skaityti, klausyti, peržiūrėti), tačiau daugiau teisėtai jokių kitų veiksmų atlikti negali: negalima kopijuoti, daryti pakeitimų ir kurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.
• InC-EU-OW pareikštis gali būti taikoma tik autorių/gretutinių teisių saugomiems, t. y. ne viešosios srities (angl. public domain) objektams, kol baigs galioti šios teisės.
• Atminties institucijos nenustatytų teisių turėtojų kūrinius („kūrinius našlaičius“) gali tik skaitmeninti ir padaryti viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete), gauti pajamų išimtinai tik patiriamoms nenustatytų teisių turėtojų kūrinių atgaminimo ir jų padarymo viešai prieinamų išlaidoms padengti.
• Jei įmanoma nustatyti tik dalį nenustatytų teisių turėtojo kūrinio („kūrinio našlaičio“) autorių/gretutinių teisių turėtojų, kurių teisių galiojimas jau pasibaigęs, arba jei autorius (atlikėjas) žinomas, bet jo neįmanoma rasti, būtina nurodyti autorystę (skyrius „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“).
• Jei ateityje autorių/gretutinių teisių turėtojas atsirastų ir teisės aktų nustatyta tvarka pareikštų savo teises į kūrinį, tada ženklinimą ir, priklausomai nuo susitarimo su tokiu teisių turėtoju, objekto naudojimą reikės keisti.

 
33 lentelė. InC-EU-OW paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas +* „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

„Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
* Jei žinoma.

 
34 lentelė. InC-EU-OW ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys.Biblioteka vykdo projektą, kurio metu skaitmenina XX a. pradžios plakatus. Dalyje plakatų (ir su jais pateikiamos) informacijos nepakanka, kad nustatyti, kas yra plakatuose vaizduojamos grafikos, fotografijų autoriai, plakatų leidėjai. Biblioteka privalo autorius siekti nustatyti vadovaudamasi reglamentuota paieškos ir registracijos procedūra, pagal LR ATGTĮ 89–96 str. Visgi pagal LR ATGTĮ 89 str., plakatas, skirtingai, nei, tarkime, knygos, audio ir video įrašai, nėra galimas pripažinti „kūriniu našlaičiu“, todėl tokių plakatų teisėtai viešai paskelbti nebus galima.

2 pavyzdys. Didžiosios Britanijos filmų institutas (British Film Institute) turi sukaupęs nemažą kinematografijos kūrinių archyvą. Didelė dalis kino filmų yra skaitmeninami ar suskaitmeninti. Jų skaitmeninės versijos laisvai prieinamos žiūrėti instituto interneto svetainėje per įrankį BFI Player. Dalies filmų kūrėjų ir prodiuserių tapatybės nežinomos, o dalies filmų prodiuseriai žinomi, bet neįmanoma jų (nei jų teisių perėmėjų) rasti. Teisių turėtojai ieškomi pagal Europos Sąjungos teisinį reglamentavimą ir jį detalizuojantį Didžiosios Britanijos teisinį reglamentavimą, o jų nustatyti ar jų rasti nepavykus, kūriniai registruojami Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazėje. Tokie kūriniai turėtų būti paženklinti InC-EU-OW pareikštimi, kad Didžiosios Britanijos filmų instituto interneto svetainėje filmus peržiūrintys ir prenumeruojantys naudotojai aiškiai žinotų, kokios teisės jiems yra suteikiamos – t.y., jog galima tik peržiūrėti filmus.

InC-EDU

In Copyright-Educational use permitted

Ką reiškia InC-EDU? Šios Europeanos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „galioja autorių teisės, bet leidžiama naudoti edukaciniais tikslais“.

Ką reiškia „edukaciniai tikslai“? Taikant InC-EDU, edukaciniai tikslai – tai ne tik galimybė naudoti objektą mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais LR ATGTĮ 22 str., 58 str. nustatytais atvejais, pvz., panaudoti ištraukas mokymo proceso iliustracijai ar pateikti studijų tikslais bibliotekoms. InC-EDU leidžia objektą naudoti edukacijai visais norimais būdais. Plačiau apie edukacinius tikslus – skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.

Kokiais atvejais aktuali InC-EDU pareikštis? Pareikštis InC-EDU gali būti taikoma, kai atminties institucijai ar švietimo įstaigai teisių turėtojas yra davęs leidimą objektą skaitmeninti, padaryti prieinamą internetu ir naudoti kitais būdais (bei suteikti teises taip objektą panaudoti ir tretiesiems asmenims), tačiau tik edukaciniais (mokymo ir mokslinių tyrimų) tikslais.

Ką naudotojas gali daryti su InC-EDU pareikštimi paženklintu objektu? Naudotojas gali panaudoti objektą (a) visais LR ATGTĮ 22 str., 58 str. leidžiamais būdais „mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais“ ir (b) plačiau, nei leidžia LR ATGTĮ, savo norimais būdais, neatsiklausdamas teisių turėtojo, bet tik edukaciniais tikslais.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE InC EDU
• InC-EDU paženklintą turinį naudotojas edukaciniais tikslais gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga, įskaitant kopijuoti, skelbti, rodyti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).
• InC-EDU paženklintus objektus galima naudoti tik edukaciniais – mokslo, mokymo, mokymosi, mokslinių tyrimų – tikslais. Kitaip naudoti tokį turinį yra draudžiama.
• Internete objektą radęs naudotojas, norėdamas panaudoti InC-EDU paženklintą objektą ne edukaciniais tikslais, turės tiesiogiai susisiekti su teisių turėtoju ir derėtis dėl naudojimo sąlygų.
• InC-EDU pareikštis gali būti taikoma tik autorių/gretutinių teisių saugomam objektui, kol baigs galioti šios teisės. InC-EDU pareikštis netaikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“, „NoC-NC“, „NoC-OKLR“ ir „CC0″) ir objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).
• Atminties institucijos, švietimo įstaigos turėtų taikyti InC-EDU tais atvejais, kai sutartis su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, įrašo gamintoju ir kt.) leidžia atminties institucijai ar švietimo įstaigai objektą skaitmeninti ir padaryti prieinamą internetu tik edukaciniais tikslais.
• Plačiau kūrinio naudojimas edukaciniais tikslais analizuojamas skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.

 
31 lentelė. InC-EDU paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai +* „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas –** „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
* Galima atlikti tam tikrus pakeitimus ar kurti išvestinius kūrinius (tarkime, išversti į kitą kalbą), jei bus panaudota griežtai tik edukaciniais tikslais. Plačiau žr. skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.
** Galima naudoti tik edukaciniais tikslais, bet nedraudžiama to atlikti, tarkime, privačioje mokykloje. Plačiau žr. skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.

32 lentelė. InC-EDU ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Mokslinis periodinis leidinys pasirašė su biblioteka sutartį, pagal kurią dalį publikuojamų straipsnių sutinka pateikti skaitmeniniu formatu ir leisti bibliotekai padaryti juos prieinamus bibliotekos interneto svetainėje visiems lankytojams, bet leidžiant naudoti tik mokslo ir mokslinių tyrimų tikslais. Biblioteka, prieš keldama į savo interneto svetainę, ženklina straipsnius InC-EDU pareikštimi, nurodančia naudotojams, kad straipsnius galima skaityti, parsisiųsti, išversti, naudoti mokslo darbams, remtis jais paskaitose, taip pat atlikti kitus norimus veiksmus, bet tik edukaciniais tikslais. Norint straipsnius naudoti kitais tikslais bus būtina gauti leidėjo sutikimą.

2 pavyzdys. Klasikinio muzikos įrašo leidėjas su atminties institucija sudarė sutartį, pagal kurią leido skelbti įrašus internete skaitmeniniu formatu. Autorių teisės į klasikinius muzikos kūrinius yra pasibaigusios. Gretutines teises turintis leidėjas sutinka, kad įrašo būtų klausoma, leidžiama jį parsisiųsti, groti paskaitose edukaciniais tikslais, todėl įrašas ženklinamas InC-EDU pareikštimi. Naudotojai tokio įrašo negali teisėtai groti pramoginiuose renginiuose, bet gali jo leisti klausyti paskaitose ar mokslo įstaigose repetuojant, analizuojant kūrinį.

InC

In Copyright

Ką reiškia InC? Šios Europeanos sukurtos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „galioja autorių teisės“. Vadinasi, galiojančios autorių/gretutinės teisės yra tokios, kaip numato jas reguliuojantis įstatymas.

Kokiais atvejais aktuali InC pareikštis? Pareikštis InC gali būti taikoma, kai objektą ženklina atminties institucija, kuri yra teisėtai (gavusi reikiamus teisių turėtojų leidimus) suskaitmeninusi ir padariusi prieinamą internete paveldo objektą, tačiau arba neturi teisių turėtojo leidimo, arba dėl tam tikrų priežasčių pati nepageidauja interneto paslaugų naudotojams leisti atlikti su šiuo objektu jokių kitų veiksmų, nei objekto apžiūra (skaitymas, klausymas, peržiūra) internete.

Ką naudotojas gali daryti su InC pareikštimi paženklintu objektu? Išskyrus minėtąsias teises objektą skaitmeninti ir padaryti prieinamą internete, duotas atminties institucijai, visos kitos turtinės autorių/gretutinės teisės į tokį objektą priklauso teisių turėtojui (LR ATGTĮ 15 str., turtinių teisių sąrašą skyriaus „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“ 7 lentelėje). Naudotojas gali tik susipažinti su objektu, jį apžiūrėti, analizuoti, bet norėdamas atlikti kokius nors kitus veiksmus, turės kreiptis į teisių turėtoją.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE InC
• Su InC paženklintu turiniu (objektais) naudotojas gali tik susipažinti, jį (juos) analizuoti (skaityti, klausyti, peržiūrėti), bet teisėtai negali kopijuoti, daryti pakeitimų, kurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), niekaip kitaip panaudoti nei komerciniais, nei nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.
• Pareikštis InC aktuali, kai objektą (paprastai – paveldo objektą) ženklina atminties institucija. Jei objektą ženklina pats autorius (atlikėjas, teisių perėmėjas), kuris pageidauja nurodyti, kad bet kokie su objektu galimi atlikti veiksmai (išskyrus susipažinimą su juo) yra draudžiami, jis rinksis tradicinį bet kokį panaudojimą draudžiantį autorių teisių žymenį ©.
• Internete objektą radęs naudotojas, norėdamas panaudoti InC paženklintą objektą kaip nors kitaip, o ne tik su juo susipažinti, jį apžiūrėti ar išanalizuoti, turės tiesiogiai susisiekti su teisių turėtoju ir derėtis dėl naudojimo sąlygų.
• Žinoma, tais atvejais, kai galioja teisės aktų numatytos autorių (ar kitų) teisių išimtys (pvz., teisė naudoti žinių reportaže, cituoti ir t. t.), naudotojas galės pasinaudoti šiomis įstatymo suteikiamomis teisėmis, t. y. įstatyminės išimtys turės pirmenybę ir ši teisių pareikštis neturės jiems įtakos.
• InC pareikštis gali būti taikoma tik autorių/gretutinių teisių saugomam objektui iki šių teisių galiojimo pabaigos, t. y. ne viešosios srities (angl. public domain) objektams.
• Atminties institucijos turėtų taikyti InC tais atvejais, kai sutartis su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, įrašo gamintoju ir kt.) leidžia atminties institucijai tik skaitmeninti objektą ir padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete).
• Jei autoriaus/kito teisių turėtojo ir atminties institucijos sutartis suteikia ir kitų teisių (ne tik skaitmeninti ir skelbti internete), tai, kiek įmanoma, turėtų atspindėti objekto ženklinimas, pagal galimybes pasirenkant ne InC pareikštį, o vieną iš Creative Commons licencijų (skyriai „CC BY“, „CC BY-SA“, „CC BY-ND“, „CC BY-NC“, „CC BY-NC-SA“ ir „CC BY-NC-ND“).
• Nors teisiškai įmanoma šią pareikštį naudoti ir tais atvejais, kai atminties institucija turi daugiau teisių, ne tik skaitmeninti objektą ir padaryti jį viešai prieinamą internete, dažniausiai toks naudotojų teisių apribojimas nepageidautinas – stabdo laisvą paveldo objektų apyvartą internete, prieštarauja atminties institucijos steigimo tikslams. Europeana nepritaria tokiems dirbtiniems ribojimams ir laiko tai nepagrįstu teisių „monopolizavimu“.

 
29 lentelė. InC paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

„Teisė naudoti edukaciniais tikslais“

30 lentelė. InC ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas
 

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Karlstado (Švedija) universiteto absolventai sutartiniu pagrindu perleidžia universitetui teisę į savo baigiamuosius rašto darbus. Disertacija, analizuojanti E. Hemingway’aus kūrinio personažo integraciją ir susvetimėjimą, yra pateikta Europos bibliotekai (European Library), tačiau jokios kitos teisės į disertaciją, išskyrus skaitmeninti ir skelbti (publikuoti), perduotos nebuvo (arba aukštoji mokykla gavo visas teises, tačiau sutinka tik leisti susipažinti su darbu). Todėl disertacija skaitmeniniame formate paskelbta internete (ir yra Europeanos duomenų bazėje) ir paženklinta InC – taip visiems interneto bendruomenės nariams nurodyta, kad visos autoriaus teisės galioja ir riboja kūrinio naudojimą. Vadinasi, norintieji disertaciją gali skaityti, remtis ja savo mokslo darbuose, bet negali atlikti kitų veiksmų – išversti jos į užsienio kalbą (apie modifikacijas – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), kopijuoti ir skelbti kitose interneto svetainėse, išleisti jos kaip knygos, kitaip komerciškai ar nekomerciškai panaudoti.

2 pavyzdys.Muziejus sudarė su grafikos darbų autoriumi sutartį, pagal kurią autorius suteikė teisę jo darbus eksponuoti ne tik muziejaus salėse, bet ir internete, virtualioje parodoje. Daugiau jokių teisių pagal susitarimą autorius muziejui neperleido. Vadinasi, muziejus turi teisę grafikos darbus skaitmeninti ir skelbti juos savo ar kitoje interneto svetainėje interneto bendruomenės nariams susipažinti, tačiau negali jiems leisti atlikti su grafikos darbais kitų veiksmų – jų parsisiųsti, išsisaugoti, naudoti savo interneto svetainėse ar tinklaraščiuose, panaudoti kaip knygų iliustracijų ir t. t. Grafikos darbai paženklinami InC pareikštimi.

3 pavyzdys. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas suskaitmenino ir įkėlė į interneto svetainę Z. Baubonio 2007 m. darytą ir Lietuvos archeologų draugijos publikuotą Ukmergės piliakalnio nuotrauką. Pagal nuotraukos padarymo laiką matome, kad autoriaus turtinės teisės tebėra galiojančios (autorių teisių galiojimo terminai aptarti skyriuje „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“). Jei autorius neleidžia savo fotografijų niekaip kitaip naudoti, tik padaryti prieinamas internete, jos ženklinamos InC pareikštimi.

CC BY-NC-ND

Ką reiškia CC BY-NC-ND? CC BY-NC-ND yra Creative Commons licencija, turinti ir CC BY-NC, ir CC BY-ND elementus – reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us), draudžianti paženklintą objektą panaudoti turint komercinių tikslų ir draudžianti pasinaudojus paženklintu objektu kurti išvestinius kūrinius. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Nekomercinio naudojimo-Jokių išvestinių kūrinių Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-NC-ND licencija? CC BY-NC-ND gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, taip pat kopijuoti, skelbti, dalintis, naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais ir be teisės kūrinį modifikuoti, t. y. teisė kurti išvestinius kūrinius nesuteikiama.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-NC-ND paženklintu objektu? CC BY-NC-ND leidžia naudoti ja paženklintą objektą tik nekomerciniais tikslais (plačiau apie tai – skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“), be to, draudžia modifikacijas, išvestinių kūrinių kūrimą (plačiau apie tai – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-NC-ND paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“), nenaudoti objekto (ar jo pagrindu sukurtų išvestinių kūrinių) turint komercinių tikslų ir neatlikti jokių kūrinio modifikacijų, nekurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-NC-ND
• CC BY-NC-ND paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) gali naudoti, kaip mano esant reikalinga, nemodifikuodami jų ir nekurdami išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“) ir kt.
• CC BY-NC-ND paženklintus objektus draudžiama naudoti turint komercinių tikslų, t. y. siekiant uždirbti ar kitaip prisidėti prie komercinės vertės kūrimo. Komerciniai tikslai suprantami kaip bet kokia su pelno (finansinės naudos, tiesioginės ar netiesioginės) siekimu susijusi veikla. Plačiau komercinių tikslų sąvoka ir įvertinimo gairės pateikta skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.
• CC BY-NC-ND paženklintus objektus draudžiama modifikuoti, keisti – adaptuoti, aranžuoti, kurti jų pagrindu kitus muzikos kūrinius (angl. remix, cover, sample), sinchronizuoti laiko atžvilgiu su judančiu vaizdu (angl. synching), išversti į kitą kalbą, papildyti ar panaudoti jų elementus, redaguoti, karpyti, pildyti ir t. t. Taigi draudžiama naudojantis CC BY-NC-ND paženklintu objektu kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“)).
• CC BY-NC-ND taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“, „NoC-NC“, „NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat ir objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).

CC BY-NC ženklinimą gali taikyti autorius (atlikėjas), jei pageidauja, kad jo skelbiamas kūrinys būtų laisvai naudojamas tik nekomerciškai ir be jokių modifikacijų, taip pat ženklinanti institucija, jei uždrausti komercinį naudojimą ir modifikacijų atlikimą reikalauja sutartis su teisių turėtoju, iš kurio yra perimtos turtinės autorių/gretutinės teisės. Kitas atvejis – kai pati institucija turi pagrįstą interesą riboti kūrinio naudojimą komercijai ir jo pakeitimus, tarkime, institucija siekia, kad visi visuomenės nariai prie objekto turėtų tik nemokamą prieigą, arba objektas buvo sukurtas institucijai vykdant specifinį projektą ir su juo susipažinti leidžiama nemokamai, tačiau siekti uždirbti iš jo naudojimo ar jį keisti institucija leidžia tik mokamai.

• Jei atminties institucijos vykdo specifinius paveldo objektų skaitmeninimo projektus, tokių projektų (finansavimo, konkursų) sąlygos gali riboti atminties institucijų teisę panaudoti suskaitmenintus objektus komerciniams tikslams, arba riboti atminties institucijų teisę drausti objektus komerciškai panaudoti interneto bendruomenei (kitiems naudotojams), taigi kaskart reikėtų šias sąlygas įvertinti.
• Jei objektas paženklintas CC BY-NC-ND, naudotojas, norėdamas panaudoti jį komercinei veiklai arba atlikti jo modifikacijas (net skirtas nekomercinei veiklai), turės susisiekti su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, teisių perėmėju – pvz., atminties institucija) ir derėtis dėl komercinio naudojimo sąlygų.
• Pritaikius CC BY-NC-ND, identifikuojami objekto autoriai/atlikėjai.

 
27 lentelė. CC BY-NC-ND objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+* „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
* Tik jei tai daroma nekomerciniais tikslais. Jei naudojama privačioje mokykloje, mokamoje paskaitoje, parduodamoje mokymo medžiagoje ar pan., tai yra komercinis panaudojimas, taigi neleidžiamas.

28 lentelė. CC BY-NC-ND ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Didžiosios Britanijos „Tate“ galerija turi dideles kolekcijas kūrinių, perimtų iš autorių sutartiniu pagrindu. Turtinės teisės į nemažą dalį kūrinių dar nėra pasibaigusios, t. y. galioja (plačiau apie autorių teisių galiojimo terminus – skyriuje „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“). „Tate“ turi teisę kūrinius skaitmeninti ir skelbti internete, tačiau ne visuomet turi teisę modifikuoti (ar leisti modifikuoti) kūrinius (plačiau apie modifikacijas – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“). Taip pat „Tate“ neturi ir nesuteikia teisės naudoti kūrinių komerciniais tikslais, skelbia juos tik visuomenei informuoti ir mokyti. Todėl dauguma „Tate“ interneto svetainėje skelbiamų kūrinių ženklinami CC BY-NC-ND Creative Commons licencijos žymeniu.

2 pavyzdys. „Oxford Academics“ leidinių grupės atviros prieigos periodika „Oxford Open“ ženklinama Creative Commons licencijomis siekiant skaitytojams greitai ir aiškiai nurodyti, ką jie gali daryti su laisvai internete prieinamais periodinių leidinių straipsniais. Dalis autorių ir leidėjų sutinka leisti interneto bendruomenei straipsniais naudotis nemokamai, bet tik ne komerciniais tikslais ir nedarant jokių jų modifikacijų (išvestinių kūrinių). Tokius straipsnius „Oxford Academics“ ženklina Creative Commons CC BY-NC-ND licencijos žymeniu.

CC BY-NC-SA

Ką reiškia CC BY-NC-SA? CC BY-NC-SA yra Creative Commons licencija, turinti ir CC BY-NC, ir CC BY-SA elementus – reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us), draudžianti paženklintą objektą naudoti turint komercinių tikslų ir reikalaujanti dalintis išvestiniais kūriniais. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Nekomercinio naudojimo-Analogiško platinimo Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-NC-SA licencija? CC BY-NC-SA gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja turtinės autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti bet kokius veiksmus su sąlyga, kad tie veiksmai nereikš objekto naudojimo komerciniais tikslais ir kad išvestinius kūrinius pasinaudodamas paženklintu objektu sukūręs asmuo toliau viešintų ir šiuos naujus išvestinius kūrinius, suteikdamas ir šių išvestinių kūrinių naudotojams analogiškas teises.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-NC-SA paženklintu objektu? CC BY-NC-SA leidžia naudoti taip paženklintą objektą, taip pat kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius (plačiau apie tai –skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), tačiau leidžia objektą (ir jo pagrindu sukurtus išvestinius kūrinius) naudoti tik nekomerciniais tikslais (plačiau apie tai – skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir įpareigoja modifikacijas atlikusį asmenį savo kūrybos rezultatus paskelbti ir ženklinti taip, kaip tai padarė pradinis teisių turėtojas.

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-NC-SA paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“), suteikti analogiškas teises į išvestinius kūrinius tolesniems naudotojams ir nenaudoti objekto (ar jo pagrindu sukurtų išvestinių kūrinių) turint komercinių tikslų.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-NC-SA
• CC BY-NC-SA paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai naudoti nekomerciniais tikslais, kaip mano esant reikalinga – pavyzdžiui, kopijuoti, skelbti, daryti pakeitimus, kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“) ir kt.
• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY-NC-SA paženklintu objektu, turi taip pat paviešinti jį internete (arba ir ne internete) ir privalo nurodyti modifikavimo (išvestinio kūrinio sukūrimo) faktą ir pradinio objekto autoriaus/-ių autorystę.
• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY-NC-SA paženklintu objektu ir sukūręs išvestinį kūrinį, įsipareigoja jį viešinti analogiškomis sąlygomis, t. y. suteikti interneto bendruomenės nariams tokias pačias teises į išvestinį kūrinį, kokias pats gavo į pradinį kūrinį. Kitaip tariant, išvestinis kūrinys taip pat privalės būti paženklintas CC BY-NC-SA.
• CC BY-NC-SA paženklintus objektus draudžiama naudoti turint komercinių tikslų, t. y. norint užsidirbti ar kitaip prisidėti prie komercinės vertės kūrimo. Komerciniai tikslai suprantami kaip bet kokia su pelno (finansinės naudos, tiesioginės ar netiesioginės) siekimu susijusi veikla. Plačiau komercinių tikslų sąvoka ir įvertinimo gairės pateikti skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.
• CC BY-NC-SA taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“, „NoC-NC“, „NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).
• CC BY-NC-SA galima taikyti, kai ženklinantysis turi į objektą visas turtines autorių/gretutines) teises (įskaitant atvejus, kai jis pats yra autoriumi, arba yra įgijęs teises pagal sutartį; žr. teisių sąrašą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“, 7 lentelė; žr. plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju”). Tačiau šiuo atveju arba pats autorius/atlikėjas (ar kitas teisių turėtojas, pvz., ženklinanti institucija) pageidauja, arba ženklinančiojo (pvz., atminties institucijos) sutartis su teisių perleidėju reikalauja, kad būtų uždraustas komercinį naudojimą ir įpareigota dalintis išvestiniais kūriniais To gali reikalauti, pavyzdžiui, ženklinančios atminties institucijos sutartis su teisių turėtoju, iš kurio yra perimtos turtinės autorių/gretutinės teisės. Arba galbūt pati ženklinančioji atminties institucija turi pagrįstą interesą skatinti dalinimąsi išvestiniais kūriniais (tuo didindama objekto žinomumą) ir riboti kūrinio naudojimą turint komercinių tikslų – tarkime, atminties institucija siekia, kad visi visuomenės nariai turėtų tik nemokamą prieigą prie bet kokių objekto modifikacijų, arba objektas buvo sukurtas institucijai vykdant specifinį projektą ir su juo susipažinti leidžiama nemokamai, tačiau iš jo panaudojimo uždirbti atminties institucija leidžia tik atskirai suderinus tokio naudojimo sąlygas.

Jei objektas paženklintas CC BY-NC-SA, naudotojas, norėdamas panaudoti jį komercinei veiklai, turės susisiekti su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, teisių perėmėju – pvz., atminties institucija) ir derėtis dėl komercinio naudojimo sąlygų.

• Pritaikius CC BY-NC-SA, identifikuojami objekto autoriai/atlikėjai.

 
25 lentelė. CC BY-NC-SA objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis + „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+* „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
* Tik jei tai daroma nekomerciniais tikslais. Jei tai naudojama privačioje mokykloje, mokamoje paskaitoje, parduodamoje mokymo medžiagoje ar pan., tai yra komercinis naudojimas, taigi neleidžiamas.

26 lentelė. CC BY-NC-SA ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Nacionalinė Ispanijos biblioteka savo turimus G. Rossini „Sevilijos kirpėjo“ įrašus suskaitmenino ir skelbia internete, juos galima rasti Europeanoje. Dėl autoriaus mirties datos turtinės autoriaus teisės į kūrinį jau yra pasibaigusios (plačiau apie autorių teisių galiojimo terminus – skyriuje „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“), bet tebegalioja atlikėjų, įrašo gamintojo gretutinės turtinės teisės, kurias jie yra suteikę bibliotekai (plačiau apie gretutinių teisių galiojimo terminus – skyriuje „Ar gretutinės teisės galioja?“). Tačiau biblioteka nėra gavusi teisės naudoti įrašą turint komercinių tikslų (plačiau apie komercinius tikslus – skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“). Be to, biblioteka nori įpareigoti šį „Sevilijos kirpėjo“ įrašą savo kūryboje naudojančius ir išvestinius kūrinius (plačiau apie juos – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“) kuriančius asmenis dalintis tokiais savo išvestiniais kūriniais. Todėl suskaitmenintą kūrinį Ispanijos nacionalinė biblioteka ženklina CC BY-NC-SA.

2 pavyzdys. Dizaineris sukūrė iš lengvai prieinamų medžiagų nesudėtingai mėgėjų galimus pagaminti baldus, kuriuos laiko praktiškais ir lengvai pritaikomais prie skirtingo interjero. Siekdamas populiarinti produktą ir norėdamas, kad kiekvienas norintysis be jokių apribojimų galėtų pasigaminti tokį baldą naudojimui savo namuose, jis įkėlė baldų brėžinius, gamybos instrukciją ir pagamintų baldų nuotraukas į savo socialinio tinklo Facebook paskyrą, paženklindamas medžiagą CC BY-NC-SA licencijomis. Baldai sulaukė didelio populiarumo, socialinio tinklo Facebook nariai dalijosi savo pagamintų baldų versijomis – pagamintų baldų fotografijomis, o taip pat skirtingomis modifikacijomis. Kadangi ženklinimas CC BY-NC-SA licencija įpareigoja modifikacijas atliekantį asmenį dalintis išvestiniais kūriniais (modifikacijomis) analogiškomis sąlygomis, techninius pakeitimus ir patobulinimus brėžiniuose atlikę ir taip baldus dar labiau patobulinę Facebook naudotojai internete analogiškomis sąlygomis (ženklindami taip pat CC BY-NC-SA licencijomis) pasidalino ir savo patobulintais brėžiniais, skirtingomis baldų versijomis. Dėl baldų populiarumo ir nesudėtingos gamybos juos gaminti ir platinti panoro baldų gamybos įmonė. Licencija CC BY-NC-SA komercinį panaudojimą draudžia, taigi tokiai įmonei, norinčiai verstis prekyba šiais baldais, reikės kreiptis tiesiogiai į dizainerį, derėtis ir sudaryti su juo sutartį, kuriame, be kita ko, bus aptartas atlyginimas.

3 pavyzdys. Laisvai prieinamos muzikos archyve (Free Music Archive) skelbiamas populiarios industrinio roko grupės Nine Inch Nails albumas The Slip, kurį grupės nariai leido gerbėjams naudoti visiškai laisvai ir nemokamai. Kadangi grupė apsisprendė leisti interneto bendruomenei naudoti jų kūrinius, kaip tik internautai pageidauja, leidžiamos ir įvairios jų modifikacijos, fragmentų naudojimas kituose garso ir vaizdo kūriniuose ir pan. Siekdama užtikrinti, kad jų kūryba visuomet būtų prieinama nemokamai, grupė Nine Inch Nails ne tik uždraudė savo albumą naudoti komerciniais tikslais, bet ir įpareigojo ir kitus naudotojus nemokamai platinti savo kūrybą, kurioje panaudoti fragmentai iš internete paskelbto albumo The Slip. Todėl albumas paženklintas CC BY-NC-SA. Įkvėpti milžiniško albumo populiarumo ir išaugusio Nine Inch Nails žinomumo, vėliau Nine Inch Nails pavyzdžiu pasekė ir kiti muzikos atlikėjai, paženklindami laisvai prieinamą savo kūrybą Creative Commons licencijomis.

 

CC BY-NC

Ką reiškia CC BY-NC? CC BY-NC yra Creative Commons licencija, reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us) ir draudžianti paženklintą objektą naudoti bet kokiais komerciniais tikslais. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Nekomercinio naudojimo Viešoji licencija.  Creative Commons Priskyrimo-Jokių išvestinių kūrinių Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-NC licencija? CC BY-NC gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti su juo bet kokius kitus veiksmus su sąlyga, kad tie veiksmai nereikš objekto naudojimo komerciniais tikslais.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-NC paženklintu objektu? CC BY-NC

leidžia neribotai naudoti ja paženklintą objektą (plačiau apie neribotą naudojimą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), įskaitant ir galimybę kopijuoti, modifikuoti, skelbti, viešai rodyti, kurti išvestinius kūrinius (plačiau apie tai – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), tačiau leidžia objektą (ir jo pagrindu sukurtus išvestinius kūrinius) naudoti tik nekomerciniais tikslais (plačiau apie tai, kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas – skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“).

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-NC paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“), nurodyti, ar atlikta modifikacijų ir nenaudoti objekto (ar jo pagrindu sukurtų išvestinių kūrinių) turint komercinių tikslų.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-NC
• CC BY-NC paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) nekomerciniais tikslais gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga – pavyzdžiui, kopijuoti, skelbti, daryti pakeitimus, kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).
• CC BY-NC paženklintus objektus draudžiama naudoti komercinei veiklai, norint uždirbti ar kitaip prisidėti prie komercinės vertės kūrimo. Komerciniai tikslai suprantami kaip bet kokia su pelno (finansinės naudos, tiesioginės ar netiesioginės) siekimu susijusi veikla. Plačiau komercinių tikslų sąvoka ir įvertinimo gairės pateikti skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.
• CC BY-NC taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“, „NoC-NC“, „NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).
• CC BY-NC ženklinimą gali taikyti autorius (atlikėjas), jei pageidauja, kad jo skelbiamas kūrinys būtų laisvai naudojamas tik nekomerciškai, taip pat ženklinanti institucija, jei uždrausti komercinį naudojimą reikalauja sutartis su teisių turėtoju, iš kurio yra perimtos turtinės autorių/gretutinės teisės. Kitas atvejis – kai pati institucija turi pagrįstą interesą riboti kūrinio naudojimą komercijai, tarkime, institucija siekia, kad visi visuomenės nariai prie bet kokių objekto modifikacijų turėtų tik nemokamą prieigą, arba objektas buvo sukurtas institucijai vykdant specifinį projektą ir su juo susipažinti leidžiama nemokamai, tačiau siekti uždirbti iš jo naudojimo institucija leidžia tik mokamai.
• Jei atminties institucijos vykdo specifinius paveldo objektų skaitmeninimo projektus, tokių projektų (finansavimo, konkursų) sąlygos gali riboti atminties institucijų teisę panaudoti suskaitmenintus objektus komerciniams tikslams, arba riboti atminties institucijų teisę drausti objektus komerciškai panaudoti interneto bendruomenei (kitiems naudotojams), taigi kaskart reikėtų šias sąlygas įvertinti.
• Jei objektas paženklintas CC BY-NC, naudotojas, norėdamas panaudoti jį komercinei veiklai, turės susisiekti su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, teisių perėmėju – pvz., atminties institucija) ir derėtis dėl komercinio naudojimo sąlygų.
• Pritaikius CC BY-NC, kartu identifikuojami objekto autoriais/atlikėjai.

 
23 lentelė. CC BY-NC objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
NNaudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+* „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
* Tik jei tai daroma nekomerciniais tikslais. Jei naudojama privačioje mokykloje, mokamoje paskaitoje, parduodamoje mokymo medžiagoje ar pan., tai yra komercinis naudojimas, taigi neleidžiamas.

24 lentelė. CC BY-NC ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Biblioteka sudarė sutartį su rašytoju, pagal kurią jis bibliotekai perleido visas teises į savo knygas vaikams, kad jaunieji skaitytojai ir jų tėvai galėtų naudotis jo kūryba. Sutartyje nustatytas vienintelis apribojimas – autoriaus kūryba turi būti dalinamasi nemokamai, iš skaitytojų neturi būti imamas mokestis už knygų parsisiuntimą ar skaitymą. Biblioteka paženklino savo paskelbtą internete elektroninę knygą CC BY-NC. Tai informuoja skaitytojus apie autorių ir nurodo, kad su kūriniu galima daryti, ką skaitytojai pageidauja – atsisiųsti, naudoti ištraukas, skelbti kitose svetainėse, išversti į užsienio kalbas, netgi įrašyti audioknygas, transliuoti ir klausyti jas, tačiau visi šie veiksmai neturi būti susiję su komerciniais tikslais, o knygos panaudojimas siekiant pelno ar bet kokios ekonominės naudos yra draudžiamas.

2 pavyzdys. Muziejus sudarė atlygintinę sutartį su autoriumi – tapytoju dėl visų jo teisių į tapybos darbus perėmimo. Muziejus siekia viešinti šio tapytojo kūrybą, padarydama ją kuo plačiau prieinamą visuomenei. Tapybos darbus muziejus skaitmeniniu formatu pageidauja skelbti savo interneto svetainėje, taip pat ketina leisti kalendorių ir jame panaudoti tapybos darbų vaizdus, gaminti kitus suvenyrus su tapybos darbų fragmentais. Muziejus tebegaliojančias turtines teises iš autoriaus įsigijo atlygintinai, todėl norėtų turėti išskirtines teises prekiauti suvenyrais su tapytojo kūrybos fragmentais ir taip iš dalies kompensuoti patirtas išlaidas. Internete tapybos darbus aptikusiems asmenims muziejus norėtų drausti komerciškai naudoti darbus, kol muziejaus įsigytos teisės tebegalioja ir kol pats muziejus prekiauja suvenyrais su tapybos darbų fragmentais. Todėl muziejus internete skelbiamus suskaitmenintus tapybos darbus ženklina CC BY-NC.

3 pavyzdys. Kompozitorius mėgėjas sukūrė elektroninės muzikos kūrinį, kurį skelbia savo https://www.youtube.com paskyroje ir kurį nekomerciškai leidžia naudoti ir modifikuoti visiems pageidaujantiems. Kūrinys paženklintas CC BY-NC licencija. Užsienyje gyvenantis atlikėjas, aptikęs ir pamėgęs šį kūrinį, nusprendė su juo eksperimentuoti. Kadangi CC BY-NC licencija leidžia kūrinį nekomerciniams tikslams naudoti laisvai, atlikėjas be atskiro kompozitoriaus leidimo atliko jo perdirbinį – panaudojo elektroninio kūrinio fragmentus kaip savo atliekamo hiphopo kūrinio priedainį. Šis kūrinys buvo skelbiamas atlikėjo tinklalapyje ir tapo populiariu. Hiphopo kūriniui išpopuliarėjus, imta svarstyti galimybę jį panaudoti planuojamame išleisti atlikėjo albume. Kadangi licencija pradinį kūrinį leidžia naudoti tik nekomerciniams tikslams, norėdamas išleisti komerciškai platinamą albumą su kūriniu, kuriame panaudotos originalaus elektroninio kūrinio ištraukos, hiphopo atlikėjas susisiekė su autoriumi, sudarė atskirą sutartį, kuriame aptarė komercinio panaudojimo sąlygas, ir išleidęs albumą įsipareigojo atsiskaityti su elektroninės muzikos kūrėju.

4 pavyzdys. Puslapyje road.issn.org [http://road.issn.org/] pateikiamas atviros prieigos mokslinių išteklių katalogas – paslauga, sukurta bendradarbiaujant Tarptautiniam ISSN centrui ir UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriui. ROAD katalogas turi kelis milijonus ISSN Registro įrašų, apibūdinančių akademinius periodinius leidinius, konferencijų duomenis ir kt. periodinius informacijos šaltinius, taip pateikdamas bendrą nemokamą pasaulinio masto sistemą, kurioje galima rasti akademinių periodinių leidinių informaciją. ROAD duomenys yra nemokami ir galimi laisvai naudoti, tačiau ši Tarptautinio ISSN centro ir UNESCO remta iniciatyva neleidžia kopijuoti duomenų ir panaudoti jų „mokamoms“ sistemoms sukurti ar kitiems komerciniams tikslams. Todėl ROAD turinys licencijuojamas pagal Creative Commons CC BY-NC licenciją.

CC BY-ND

Ką reiškia CC BY-ND? CC BY-ND yra Creative Commons licencija, reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us) ir draudžianti naudojantis paženklintu objektu kurti išvestinius kūrinius. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Jokių išvestinių kūrinių Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-ND licencija? CC BY-ND gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus teisę kūrinį modifikuoti, t. y. kurti išvestinius kūrinius

(plačiau apie išvestinius kūrinius – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-ND paženklintu objektu? CC BY-ND leidžia neribotai naudoti ja paženklintą objektą (plačiau apie neribotą naudojimą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), įskaitant ir galimybę kopijuoti, skelbti, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais, tačiau draudžia kūrinį keisti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius (plačiau apie juos – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-ND paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“) ir neatlikti jokių kūrinio modifikacijų, nekurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-ND
• CC BY-SA paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga – pavyzdžiui, kopijuoti, skelbti, daryti pakeitimus, kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“), išskyrus toliau nurodytą apribojimą.
• CC BY-ND paženklintus objektus draudžiama modifikuoti: adaptuoti, aranžuoti, kurti jų pagrindu kitus muzikos kūrinius (angl. remix, cover, sample), sinchronizuoti laiko atžvilgiu su judančiu vaizdu (angl. synching), išversti į kitą kalbą, papildyti ar panaudoti elementus, redaguoti, karpytiir t. t. Taigi draudžiama pasinaudojus CC BY-ND paženklintu objektu kurti išvestinius kūrinius (plačiau apie modifikacijas ir išvestinius kūrinius – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).
• CC BY-ND taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“, „NoC-NC“, „NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).
• CC BY-ND ženklinimą gali taikyti pats autorius/atlikėjas, jei pageidauja, kad jo kūryba nebūtų modifikuojama, arba ženklinanti institucija, jei, pavyzdžiui, išvestinius kūrinius draudžia sutartis su teisių turėtoju, iš kurio yra perimtos turtinės autorių/gretutinės teisės. Kitas atvejis – kai pati ženklinanti institucija turi pagrįstą interesą riboti kūrinio modifikacijas (išvestinius kūrinius), tarkime, objektas sukurtas institucijai vykdant specifinį projektą, ir su juo susipažinti leidžiama nemokamai, o naudoti kuriant išvestinius kūrinius galima tik sumokėjus. Jei nėra tokio sutartinio apribojimo ar pagrįsto intereso, nėra ir tikslo riboti interneto bendruomenės galimybių kurti išvestinius kūrinius – tokiu atveju geriau pasirinkti mažiau ribojančią licenciją, tarkime CC BY (skyrius „CC BY“), CC BY-SA (skyrius „CC BY-SA“).
• Pritaikius CC BY-ND, reikia identifikuoti objekto autorius/atlikėjus.

 
21 lentelė. CC BY-ND objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas + „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“

 
22 lentelė. CC BY-ND ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Atminties institucija turimus liaudies dainų garso įrašus nori padaryti prieinamus internetu visuomenės nariams susipažinti. Liaudies dainos nelaikomos teisės saugomais autoriniais kūriniais (skyrius „Ar tai – autorinis kūrinys?“), bet dainos atlikimą saugo tebegaliojančios gretutinės teisės (kas yra laikoma atlikimu ir kiek laiko galioja atlikėjų/įrašų gamintojų teisės – žr. skyriuose „Ką saugo gretutinės teisės?“ ir „Ar gretutinės teisės galioja?“). Institucija turi teises į įrašus, tačiau teisių turėtojai yra leidę juos naudoti tik nemodifikuojant (neperdirbant) muzikos, todėl skaitmeninis įrašas ženklinamas CC BY-ND, taip internete juos randančius asmenis informuojant, kad jie gali naudoti įrašą, kaip mano esant reikalinga, bet tik nedarydami jokių pakeitimų.

Pavyzdyje – Europeanoje randamas Argandos del Rei miesto (Ispanija) archyvo įkeltas liaudies dainos įrašas, į kurį tebegalioja gretutinės teisės ir kurį klausytojas gali naudoti savo nuožiūra – kopijuoti, naudoti savo svetainėje ar pan., bet tik nepakeisdamas kūrinio.

2 pavyzdys. Švietimo įstaigos auklėtiniai atlikdami mokslinį darbą įvykdė tyrimą ir nustatė tam tikrą kultūros paveldo naudojimo statistiką. Studijos rezultatus, tyrimo aprašymus ir statistinių rezultatų grafinio vaizdo schemas švietimo įstaiga skelbia savo interneto svetainėje. Įstaiga neprieštarauja, kad studija būtų laisvai ir nemokamai naudojama ir norėtų, kad bet kokia informacija apie tyrimo išvadas būtų platinama kuo plačiau internete ar kitais būdais. Tačiau įstaigos atstovai ir tyrimą vykdę studentai pageidauja platinant nurodyti, jog tai yra būtent šios švietimo įstaigos auklėtinių vykdyto tyrimo rezultatai (t.y., kad skelbiant kituose šaltiniuose būtų „priskirta“ autorystė). Be to, tyrimo vykdytojai nenorėtų, kad būtų naudojami tik pskiri informacijos fragmentai, atliekami statistinių duomenų ar juos vaizduojančios grafikos pakeitimai, nes mano, jog tikslumas ir kontekstas šiuo atveju labai svarbus, o toks informacijos fragmentų naudojimas klaidintų, iškraipytų informacijos esmę. Tam, kad nebūtų atliekami jokie turinio pakeitimai, švietimo įstaigos atstovai internete skelbiamą rašytinę ir vaizdinę informaciją ženklina CC BY-ND.

3 pavyzdys. Kovo 11-osios minėjimo proga grafikos dizaineris sukūrė logotipą, skirtą su Kovo 11-ąja susijusiems objektams ir įvykiams žymėti. Kūrėjas pageidauja, kad logotipai nemokamai būtų naudojami kuo plačiau, taip pat ir socialiniuose tinkluose, diskusijose apie susijusius istorinius įvykius. Tačiau logotipas yra specialus ženklas, padedantis susieti turinį su Kovo 11-ąja, todėl autorius norėtų, kad visur būtų vaizduojamas vienodas logotipas. Todėl logotipas paskelbiamas internete leidžiant atsisiųsti jį įvairiais formatais, o interneto bendruomenei informuoti naudojama CC BY-ND licencija, žyminti, kad logotipą galima laisvai naudoti, tačiau negalima keisti.

CC BY-SA

Ką reiškia CC BY-SA? CC BY-SA yra Creative Commons licencija, reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us) ir dalintis išvestiniais kūriniais. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Analogiško platinimo tarptautinė Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-SA licencija? CC BY-SA gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti su juo bet kokius veiksmus. Autorius, ženklinanti institucija (pvz., atsižvelgdama į tai, kad to reikalauja institucijos sutartis su autoriumi) taip pat reikalauja, kad pasinaudodamas paženklintu objektu ir sukūręs išvestinius kūrinius naudotojas toliau viešintų ir šiuos naujus išvestinius kūrinius, suteikdamas ir šių išvestinių kūrinių naudotojams analogiškas teises.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-SA paženklintu objektu? CC BY-SA licencija leidžia neribotai naudoti objektą (plačiau apie neribotą naudojimą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), įskaitant, kopijuoti, modifikuoti, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais. Tačiau modifikacijas atlikęs ir išvestinį kūrinį sukūręs asmuo privalo savo kūrybos rezultatus paskelbti jais dalindamasis lygiai taip pat, kaip tai padarė pradinis teisių turėtojas.

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-SA paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“) ir suteikti analogiškas teises į išvestinius kūrinius tolesniems naudotojams (plačiau apie pareigą dalintis išvestiniais kūriniais – skyriuje „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“).

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-SA
• CC BY-SA paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga – pavyzdžiui, kopijuoti, skelbti, daryti pakeitimus, kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.
• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY-SA paženklintu objektu ir jo pagrindu sukūręs išvestinį kūrinį (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), turi paviešinti tokį išvestinį kūrinį internete (arba ir ne internete), ir privalo nurodyti modifikavimo (išvestinio kūrinio sukūrimo) faktą ir pradinio objekto autoriaus/-ių autorystę.
• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY-SA paženklintu objektu ir sukūręs išvestinį kūrinį (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), įsipareigoja jį viešinti analogiškomis sąlygomis, t. y. suteikdamas interneto bendruomenės nariams tokias pačias teises į išvestinį kūrinį, kokias pats gavo į pradinį kūrinį. Kitaip tariant, išvestinis kūrinys taip pat privalės būti paženklintas CC BY-SA.
• CC BY-SA taikoma tik tada, kai tebegalioja turtinės autorių/gretutinės teisės, ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“, „NoC-NC“, „NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).
• CC BY-SA galima taikyti, kai ženklinantysis turi į objektą visas turtines autorių/gretutines) teises (įskaitant atvejus, kai jis pats yra autoriumi, arba yra įgijęs teises pagal sutartį; žr. teisių sąrašą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“, 7 lentelė; žr. plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“). Tačiau, kitaip nei taikant CC BY, šiuo atveju arba arba pats autorius/atlikėjas (ar kitas teisių turėtojas, pvz., ženklinanti institucija) pageidauja, arba ženklinančiojo (pvz., atminties institucijos) sutartis su teisių perleidėju reikalauja, kad kad, kūrybos objektų apyvartai internete skatinti, kuriant išvestinius kūrinius, išvestiniai objektai būtų platinami analogiškomis sąlygomis.

 
19 lentelė. CC BY-SA objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas + „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis + „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas + „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“

 
20 lentelė. CC BY-SA ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Anglijos Karališkasis operos teatras savo tinklalapyje pateikia operos ir baleto spektaklių turinio aprašymus bei kitą rašytinę informaciją, susijusią su šio teatro veikla.

Ši institucija leidžia jos darbuotojų sukurtus spektaklių aprašymus naudoti visiems norintiesiems, todėl savo tinklalapio turiniui ženklinti pasirinko Creative Commons licencijas. Kadangi operos atstovai norėtų, kad panaudojus aprašymus sukurtais išvestiniais kūriniais (kitais aprašymais ir pan.) būtų dalijamasi su visuomene tokiomis pačiomis sąlygomis, tekstui ženklinti pasirinkta CC BY-SA licencija, įpareigojanti nurodyti autorystę ir analogiškomis sąlygomis nemokamai dalintis išvestiniais kūriniais, sukurtais aprašymų pagrindu (plačiau apie išvestinius kūrinius – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

2 pavyzdys. Istorijos studentas muziejui pagal užsakymą parengė trumpas istorijas, padedančias iliustruoti muziejaus interneto svetainėje demonstruojamų archeologinių radinių naudojimą kasdienybėje, ir sutartiniu pagrindu neterminuotai perleido muziejui visas savo turtines autoriaus teises į šiuos literatūros darbus (plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“). Muziejus leidžia šiuos savo svetainėje skelbiamus aprašymus naudoti kituose projektuose, tačiau norėtų, kad aprašymais, jei buvo modifikuoti, pvz., papildyti ar išversti į užsienio kalbas (plačiau apie modifikacijas – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), toliau būtų laisvai dalinamasi internete analogiškomis sąlygomis. Todėl aprašymų tekstas paženklinamas CC BY-SA licencija. Internete aprašymus radęs naudotojas išvertė juos į anglų kalbą (t. y. sukūrė išvestinius kūrinius) ir paskelbė savo užsienio kalba rašomame tinklaraštyje, nurodydamas autorystę ir paženklindamas CC BY-SA licencija.

3 pavyzdys. Biblioteka turi kolekciją nuotraukų, vaizduojančių sovietų laikotarpio miesto architektūrą. Teisės į nuotraukas tebegalioja, bet bibliotekai jas pateikęs nuotraukų autorius pasirašė sutartį, pagal kurią perleido visas turtines autoriaus teises bibliotekai (plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“) su sąlyga, kad asmenys, naudojantys tas nuotraukas išvestiniams kūriniams, lygiai taip pat dalintųsi su visuomene savo išvestiniais kūriniais (plačiau apie išvestinius kūrinius – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“). Biblioteka nuotraukas suskaitmenino ir įkėlė į interneto svetainę, paženklindama CC BY-SA licencija. Nuotraukas internete radęs architektūros studentas nemokamai panaudojo jas savo interneto svetainėje – ant senosios miesto architektūros vaizdų „uždėjo“ dabartinio miesto vaizdus ir aptarė skirtumus. Šis naudotojas taip pat ženklina keliasluoksnes savo nuotraukas CC BY-SA ženklu, dalindamasis kūryba su kitais visuomenės nariais analogiškomis sąlygomis, kaip ir pirmasis nuotraukų autorius.

CC BY

Ką reiškia CC BY? CC BY yra Creative Commons licencija, reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us). Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo tarptautinė Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens , paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY licencija? CC BY gali būti taikoma, kai autorių/gretutinių teisių saugomo objekto teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti su juo bet kokius norimus veiksmus.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY paženklintu objektu? CC BY yra daugiausia teisių suteikianti Creative Commons licencija, leidžianti neribotai naudoti ja paženklintą objektą (plačiau apie tai, kokias teises apima neribotas naudojimas – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), įskaitant ir galimybę kopijuoti, modifikuoti, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“).

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY
• CC BY yra pati laisviausia, t. y. daugiausia teisių naudotojui suteikianti licencija. CC BY paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga, be kita ko, kopijuoti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.
• CC BY taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės, ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“, „NoC-NC“, „NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW“).
• CC BY galima taikyti, kai ženklinantysis turi į objektą visas turtines autorių/gretutines) teises (įskaitant atvejus, kai jis pats yra autoriumi, arba yra įgijęs teises pagal sutartį; žr. teisių sąrašą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“, 7 lentelė; žr. plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“).
• Pritaikęs CC BY licenciją, ženklintojas identifikuos objekto autorius/atlikėjus.
• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY ženklintu objektu, taip pat paviešinęs jį kitur internete (ar ne internete), ar sukūręs išvestinį kūrinį (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), privalės nurodyti pradinio objekto autoriaus autorystę ir tai, ar buvo atliktos modifikacijos.
• Kadangi tai – mažiausiai teisinių apribojimų naudotojui sukurianti ir laisvą kultūros objektų apyvartą labiausiai skatinanti CC licencija, šios Metodikos kontekste, kai tik įmanoma (kai tik tai atitinka autoriaus interesus, o jei ženklina atminties institucija ar švietimo įstaiga – kai turi autoriaus suteiktas reikiamas teises), siektina iš Creative Commons licencijų rinktis būtent šią licenciją objektui ženklinti.

 
17 lentelė. CC BY objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas + „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas + „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“

 
18 lentelė. CC BY ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Per Europeanos paiešką galima rasti vaizdo įrašų, skirtų iliustruoti nykstantiems garsams, tarkime, peržiūrėti filmuką ir pasiklausyti, kokį garsą skleidžia senovinis traukinys ar laivo sirena, mechanizmai (staklės, spausdinimo mašinėlės, kiti prietaisai). Garsus skleidžia ne asmenys, o mechanizmai, taigi tai teisiškai ne atlikimas (apie atlikimą ir teises į jį – skyriuje „Ką saugo gretutinės teisės?“). Tačiau vaizdo filmukus sukūrė atminties institucijos (ar jų partneriai) ir teisės į jų kurtus įrašus tebegalioja (filmas yra kūrinys, apie tai – skyriuje „Ar tai – autorinis kūrinys?“; nuo filmų sukūrimo nėra praėję tiek laiko, kad teisės nebegaliotų (skyrius „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“), taigi jų negalima priskirti viešajai sričiai (angl. public domain, PD). Nepaisant tebegaliojančių teisių, filmukus sukūrusios atminties institucijos norėtų, kad interneto bendruomenei jie būtų prieinami kuo plačiau, ir neprieštarauja, kad norintieji nemokamai juos naudotų kaip tik pageidauja, dalintųsi jais internete ir juos modifikuotų. Atminties institucijos norėtų, kad būtų nurodoma institucijos autorystė, kad naudotojai žinotų, kur šiuos prietaisus galima rasti. Todėl filmukai paženklinti Creative Commons CC BY licencijos ženklu, kad kiekvienas žinotų, kokios teisės galioja, t. y. kad kiekvienas norintis gali filmukus naudoti neribotai (ką apima neribotas naudojimas  – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), tačiau nurodydamas, kad jie sukurti atitinkamos atminties institucijos (apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“). Pavyzdyje – CC BY licencijos ženklu paženklintas Krokuvos (Lenkija) savivaldybės inžinerijos muziejaus filmukas apie telefono skleidžiamą garsą.

2 pavyzdys. Švietimo įstaiga surengė parodą ir per jos atidarymą buvo pristatytas menininko darbas. Renginio nuotraukas, darytas už renginių organizavimą ir viešinimą atsakingo švietimo įstaigos darbuotojo, įstaiga skelbs internete. Švietimo įstaiga norėtų, kad nuotraukomis būtų dalinamasi ir apie renginį informacija viešojoje erdvėje sklistų kuo plačiau, tad neprieštarauja, kad nuotraukas peržiūrintys asmenys jas naudotų neribotai (apie neribotą naudojimą –  skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“). Todėl  švietimo įstaiga nuotraukas licencijuoja pagal CC BY licenciją, taip informuodama interneto bendruomenę apie suteikiamas teises.

1 pastaba. Nuotraukas, padarytas profesionalaus samdomo fotografo, naudoti internete galima tik turint su tuo fotografu sutartį dėl turtinių autoriaus teisių perėmimo.

2 pastaba. Svarbu atkreipti dėmesį ir į fotografijų turinį. Jei renginyje pristatyti, pvz., vaizduojamosios dailės darbai, priklausomai nuo to, kaip jie pateikiami fotografijose (jei nuotraukoje vaizduojami tik šie darbai arba jie sudaro esminę nuotraukos dalį), gali reikėti ir darbų autoriaus sutikimo.

3 pastaba. Šiuo atveju nuotraukoms galima naudoti ir CC0, tačiau priminsime, kad tokiu atveju deklaruojamas sutikimas, kad nebūtų nurodytas nuotraukų šaltinis (autorystė).